ALGEMENE VOORWAARDEN PLAATHOUDER.COM

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Elke offerte en aanvaarding van een bestelling gebeurt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de kredietverzekeraar van Plaathouder.com.

Naamgeving

Plaathouder.Com is een product van Signway Benelux, Borghwerf 9A, 4704 RG Roosendaal.

Toepasselijkheid voorwaarden

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk in onderling akkoord worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Plaathouder.Com bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Plaathouder.Com ingeschakelde derden.

Overeenkomsten

Er is sprake van een definitieve verkoopovereenkomst tussen de klant en Plaathouder.Com van zodra Plaathouder.Com de bestelling van de klant ontvangen heeft. De klant ontvangt hiervan vervolgens een bevestiging per e-mail. Plaathouder.Com kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig  of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. Plaathouder.Com behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Plaathouder.Com nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. Zij zal de klant van deze beslissing op de hoogte brengen. Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/ of is er mogelijk een fout opgetreden. Gelieve bij problemen contact op te nemen met onze klantendienst op het nummer +31 165-529596 of via info@plaathouder.com.

Indien Plaathouder.Com zich in de onmogelijkheid bevindt te leveren conform de bestelling – omwille van redenen buiten haar wil om, behoudt Plaathouder.Com zich het recht voor, naar keuze van Plaathouder.Com (1) om de bestelling te annuleren of (2) om de karakteristieken van het goed of de dienst lichtelijk aan te passen, zonder evenwel de, wezenlijke kenmerken van het product te wijzigen en dit nieuwe product per e-mail voor te stellen aan de klant. Indien de klant dit nieuwe product uitdrukkelijk aanvaardt of niet binnen de twee (2) weken reageert op het voorgestelde product, wordt het geacht aanvaard te zijn. Indien de klant beslist om de bestelling te annuleren, zal Plaathouder.Com de klant terugbetalen binnen dertig (30) dagen na bevestiging van de annulatie. Het bedrag dat terugbetaald zal worden is de aankoopwaarde van de artikelen verminderd met 5%. Dit is de vergoeding voor administratieve kosten die automatisch gemaakt worden door Plaathouder.Com wanneer de bestelling en de betaling verwerkt worden.

Bepaalde kleuren of details in de afbeelding of de beschrijving kunnen licht afwijken van de werkelijkheid.

De levering gebeurt uitsluitend op het grondgebied van België en Nederland. Bestellingen / leveringen buiten dit grondgebied worden niet aanvaard.

De overeenkomsten worden enkel gesloten in het Nederlands. Communicatie met de klant kan gebeuren in andere talen maar het wettelijk taalgebruik blijft Nederlands. In geval van geschillen ivm vertalingen of beschrijvingen in andere talen blijft de Nederlandse beschrijving op de site geldig.

Prijzen & betaling

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen. Plaathouder.Com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien (10) dagen na kennisname.

Plaathouder.Com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.

Betaling kan enkel gebeuren door middel van debitkaart via het online betaalportaal van de webshop. Door het ingeven van uw gegevens van uw debitkaart , geeft u Plaathouder.Com, hetzij diens onderaannemers of leveranciers die instaan voor de dienstverlening inzake betalingsverkeer, het recht om voorafgaand aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw debitkaart geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag.

Levering of afhaling

De klant heeft de keuze om de aangekochte producten op te halen in de winkel, of om de producten te laten verzenden. De keuze tussen verzending of afhaling dient gemaakt te worden op het moment van de bestelling. Hier kan achteraf niet van afgeweken worden tenzij schriftelijk bevestigd door Plaathouder.Com. Door omvang, aard of beschikbaarheid van producten kan Plaathouder.Com de keuze beperken tot afhaling of verzending. Indien de keuze gemaakt is voor verzending wordt het product geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Er wordt per bestelling en per leveringsadres een vaste verzendkost aangerekend zoals vermeld bij de bestelling op de website. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.

De aflevering van de producten op het leveringsadres wordt uitgevoerd door B-Post (België) of PostNL (Nederland) in onderaanneming van Plaathouder.Com. De levering valt onder de algemene voorwaarden van B-Post. Het pakket zal worden aangeboden op het leveringsadres. Indien niemand het pakket in ontvangst kan nemen wordt het in eerste instantie aangeboden bij de rechtstreekse buren. Indien dit ook niet mogelijk blijkt zal de Postbeambte een nota achterlaten in de brievenbus van de klant met de vermelding waar de klant het pakket vanaf de volgende dag kan ophalen. Op deze nota zal ook een termijn staan. Als de klant het pakket niet binnen deze termijn ophaalt wordt het pakket teruggestuurd naar Plaathouder.Com. Alle kosten verbonden met deze procedure vallen ten kosten van de klant.

De leveringstermijn  is standaard 10 werkdagen na bevestiging van uw bestelling, tenzij anders vermeld bij de productbeschrijving. De opgave van deze termijn is slechts indicatief. Plaathouder.Com streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.

Plaathouder.Com heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Klachten & garantie

Indien het product dat hij ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan de klant dit product terugsturen aan Plaathouder.com, volgens de procedure die toegestuurd zal worden na het melden van de beschadiging of foutief product, zulks binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Plaathouder.Com zal, van zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, beslissen of de klacht gegrond is. Plaathouder.Com informeert de klant hierover. Indien gegrond zal Plaathouder.Com vervolgens een nieuw of het juiste product toesturen. De klant betaalt alsdan geen bijkomende verzendkosten hiervoor. Indien het artikel niet kan worden vervangen, zal Plaathouder.Com het betaalde bedrag terug betalen en dit binnen 30 kalenderdagen. De klant geniet bij de aankoop van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, zulks voor elk gebrek aan overeenstemming dat de klant niet kende of niet behoorde te kennen bij het sluiten van de overeenkomst. De klant zal Plaathouder.Com van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee (2) maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld. Voor het overige staat Plaathouder.Com enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Plaathouder.Com is niet aansprakelijk voor algemene of bijzonderde rechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden door het aangekochte product of het gebruik van de website van Plaathouder.Com

Verlies of diefstal

Plaathouder.Com draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant, ongeacht het feit of de klant de producten al dan niet ontvangst neemt, of hij ze al dan niet afhaalt bij de transporteur. De klant zal elke niet-levering aan Plaathouder.Com evenwel melden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de klant de bestelling heeft uitgevoerd. Deze melding dient te gebeuren via info@plaathouder.com. Plaathouder.Com behoudt zich het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren indien deze buiten voormelde termijn gebeurt.

Plaathouder.Com is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na de levering ervan of het moment waarop het product geacht werd geleverd te zijn.

Offerten

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand.

Lettertypen

Het lettertype standaard gebruikt voor opdruk is Futura Bold.

Schuldenaar

Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Auteursrecht – Vermogensrecht

Wanneer Plaathouder.com of een toeleverancier ervan onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt Plaathouder.com de rechten die voortvloeien uit dit werk bijvoorbeeld het recht op reproductie. De klant kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt Plaathouder.com van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de klant geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heft Plaathouder.com het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

Auteursrecht – Recht tot reproductie:

Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de klant aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de klant over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart Plaathouder.com bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien de klant digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert voor de uitvoering van de opdracht, beschermt de klant Plaathouder.com specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. Plaathouder.com is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de klant is aansprakelijk.

Vermelding van de naam van de leverancier

De klant mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van Plaathouder.com, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.

Proef

Op vraag van de klant zorgt Plaathouder.com voor een eenvoudige proef (pdf) via e-mail. Vraagt de klant geen proef, dan wordt hij geacht een ‘goed voor druk’ te hebben gegeven.

Goed voor druk

Het overmaken door de klant van een ‘goed voor druk’ ontslaat Plaathouder.com van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het “goed voor druk” blijft eigendom van Plaathouder.com en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Annulering

Indien op aanvraag van de klant de bestelling geannuleerd wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door Plaathouder.com gemaakt werden, vermeerderd met een schadevergoeding wegens contractbreuk die 15 % van de overeengekomen prijs bedraagt, met een minimum van 75,00 EUR. Indien op aanvraag van de klant de uitvoering tijdelijk opgeschort wordt, kan een voorlopige facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt.

Vervaldag

De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van Plaathouder.com. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand (02/08/2002) alsook een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 15 % van de uitstaande schuld met een minimum van 75,00 EUR. Plaathouder.com heeft het recht een hogere vergoeding te vorderen indien hij kan bewijzen dat hij hogere schade heeft geleden. Bovendien heeft Plaathouder.com dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor Plaathouder.com uitstel van betaling toegestaan heeft aan de klant. Plaathouder.com heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de klant de alles betaald heeft.

Retentierecht

Plaathouder.com heeft het recht de goederen te behouden tot de volledige prijs betaald is. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar, of benodigdheden die door de klant geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De klant wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de klant zodra zij klaar voor afhaling worden gesteld.

 

Aansprakelijkheid

In geval van vergissing of slechte uitvoering beperkt de aansprakelijkheid van Plaathouder.com zich uitsluitend tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die verrekend worden tegen de prijs van de bijkomende exemplaren, en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van Plaathouder.com, zijn personeel of onderaannemers. Plaathouder.com is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de klant bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Plaathouder.com is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de klant betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de klant uitgevoerd zou zijn.

Overmacht

Plaathouder.Com kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis. Hiervoor kan bijgevolg ook geen schadevergoeding geëist worden. Overmacht is elke gebeurtenis die aan de redelijke controle van Plaathouder.Com ontsnapt en die de uitvoering van haar verbintenissen beïnvloedt, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot, natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers (zoals maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen), brand, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, technische defecten, energie of transport, vertragen in transport,  evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van Plaathouder.Com valt, in het bijzonder derden bij wie zij zich bevoorraadt, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. De leveringstermijn van de producten wordt verlengd met de periode, gedurende welke Plaathouder.Com door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

Diversen

De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.

Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt Plaathouder.Com zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun verkoopsovereenkomsten en relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, etc.). De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

Gegevensbescherming

Door te bestellen op de website van Plaathouder.Com, staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Plaathouder.Com zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.

De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Na melding hiervan op info@plaathouder.com verbindt Plaathouder.Com zich ertoe geen directe marketing meer te bezorgen aan de gegevens van de klant. Voor de verwerking hiervan dient een periode gerekend te worden van maximaal 30 kalenderdagen na het ontvangen van deze aanvraag.

Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van Plaathouder.com gevestigd is behoren.

Adresgegevens

Plaathouder.Com
Een product van Signway Benelux.

Signway Benelux
Borghwerf 9A
4704 RG Roosendaal
 
 
Btw: NL459130419B01
Kvk: 74104136

Signway is een merk van Signway Benelux

Voor alle vragen omtrent de webshop dient u contact op te nemen met onze klantendienst via info@plaathouder.com